Posted on

เยาวชนกับศีลธรรม หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๘.ง

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
– ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน
– เยาวชนอภิชาตบุตร
– การสร้างเยาวชนแห่งยุคปัจจุบัน
– ศาสตร์ในการสร้างเยาวชน
– ตรีรัตนศาสตร์สากล
– พุทธศาสตร์สำหรับเยาวชน
– ธรรมศาสตร์สำหรับเยาวชน
– สังคมศาสตร์สำหรับเยาวชน
– ไทยตรียางคธรรมสำหรับเยาวชน
– ศีลธรรมแห่งการต่อสู้สำหรับเยาวชน
– ทางเขวและทางตรงของเยาวชน
– ศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทยสำหรับเยาวชน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 490 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1325 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

ดาวน์โหลด PDF เยาวชนกับศีลธรรม หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๘.ง ท่านพุทธทาสภิกขุ

Posted on

ศิลปะแห่งการครองชีวิต หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๘.ฎ พุทธทาสภิกขุ

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
– ปรมัตถศิลปแห่งการครองชีวิตตามทัศนะของชาวพุทธ
– ชีวิตในฐานะเป็นวัตถุแห่งศิลปะ
– ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา
– ศิลปะสำหรับการมีชีิวิตอยู่ในโลก
– อัฏฐังคิกมรรค ยอดศิลปะแห่งการครองชีวิต
– ศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณี
– ศิลปะแห่งการดูด้วยยถาภูตสัมมัปปัญญา
– ศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว
– ศิลปะแห่งการอยู่กับนิพพานในชีวิตประจำวัน
– ศิลปะแห่งอยู่เหนือกรรมและการสิ้นกรรม
– ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่าง
– ศิลปะแห่งการใช้เคล็ดจากหัวใจของพระธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 428 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1235 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

เสียงเทศนาท่านพุทธทาส ภิกขุ

Posted on

อิทัปปัจจยตา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๒

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
อิทัปปัจจยตาเป็นหลักธรรมที่พุทธทาสภิกขุให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในบั้นปลายท่านจะเทศนาเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ในการสนทนาธรรมกับปัญญาชนทั้งไทยเเละเทศหรือนักบวชในศาสนาอื่น พุทธทาสภิกขุปรารถนาให้นักคิดนักเขียนหรือนักวิชาการ
เรียนรู้หลักอิทัปปัจจยตา และท่านก็ใช้หลักอิทัปปัจจยตาเป็นธรรมหรือสื่อในการสมานความคิดเข้ากับหลักธรรมของศาสนาอื่นๆ

สารบัญ
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น พุทธวัจนะที่ถูกมองข้าม
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น วิชา หรือศาสตร์ทั้งปวงของโลก
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น “ตัวเรา” ในทุกความหาย ทุกอิริยาบภ
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น “พระเป็นเจ้า”
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น วิวัฒนาการทุกแขนง แห่งชีวิต
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น ธรรม หรือสิ่งทั้งปวง แห่งชีวิต
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น พระรัตนไตร และไตรสิกขา
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น สิ่งต่อรองเพื่อทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น สิ่งที่ฆราวาสต้องเรียนรู้ และปฏิบัติ
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น กฏที่เหนือกฏทั้งหลาย
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น กฏแห่งกรรม, กรรม, และกัมมักขัย
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น กฏแห่งกรรม, กรรม, และกัมมักขัย (ต่อ)
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น ปฏิจจสมุปบาท ต่างๆ
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านพุทธทาสภิกขุ มีนามเดิมว่า เงื่อม นามสกุล พานิช เป็นบุตร นายเซี้ยง และ นางเคลื่อน พานิช
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2449 ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ เป็นหนังสือชุดที่แปลมาจากพระไตรปิฎกมาเรียบเรียงขยายความ
ในสำนวนของพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ) โดยเนื้อหาที่นำมาแปลแล้วได้จัดพิมพ์
เผยแพร่ มีจำนวน ๗๙ เล่ม ๗๘ เรื่อง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : x (ปกแข็ง) 528 หน้า
ขนาด (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1,245 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
จัดพิมพ์ : ธรรมทานมูลนิธิ หน้าสวนโมกข์
พิมพ์ที่ : ธรรมสภา

หนังสือดี 1 ใน 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

ดาวน์โหลด PDF อิทัปปัจจยตา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๒ ท่านพุทธทาส ภิกขุ

วิสาขบูชาเทศนา สวนโมกขพลาราม
26 พฤษภาคม 2526

Posted on

อะไรคืออะไร หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๓๗.ค

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
๑. การศึกษากับอะไร? (ตามทัศนะของพุทธบริษัท)
๒. การงานกับอะไร? (ตามทัศนะของพุทธบริษัท)
๓. สังคมคืออะไร?
๔. ศาสนาคืออะไร?
๕. การทำบุญสุนทร์ทานคืออะไร?
๖. ชีวิตคืออะไร?
๗. ทรัพย์สมบัติคึออะไร?
๘. เศรษฐกิจคืออะไร?
๙. หัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไร?
๑๐. ตัวตนคืออะไร?
๑๑. การเวียนว่ายตายเกิคคืออะไร?
๑๒. สึ่งที่คีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร?
๑๓. การบวชคืออะไร?
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 411 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1245 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

ดาวน์โหลด PDF อะไรคืออะไร หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๓๗.ค ท่านพุทธทาสภิกขุ

เสียงเทศนาท่านพุทธทาส ภิกขุ

Posted on

อาสาฬหบูชาเทศนา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๒๔

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
– โลกเราจะได้อะไรในวันอาสาฬหบูชา
– พระรัตนตรัยนั่นแหละคือตัวพุทธศาสนา
– หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตา
– สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
– การเกิดขึ้นของอุปาทานคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์
– การดับลงของอุปาทานคือการดับลงแห่งความทุกข์
– คำปราศรัยก่อนตักบาตร
– แห่งพระธรรม ความถูกต้อง ทางสายกลาง
– ลักษณะและวิธีปฏิบัติธรรมชีวี
– ประโยชน์ อานิสงค์ของธรรมชีวี
– นิพพานเกี่ยวกับความตายหรือไม่
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 523 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1245 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

ดาวน์โหลด PDF อาสาฬหบูชาเทศนา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๒๔ พุทธทาสภิกขุ

เสียงเทศนาท่านพุทธทาส ภิกขุ

Posted on

นวกานุสาสน์ เล่ม ๑ หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๓๙

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
– เรื่องการบวช
– การบวชคือการประพฤติพรหมจรรย์
– คำที่ใช้เป็นชื่อภิกษุในพระพุทธศาสนา
– กิจวัตรของพระธรรมชาติ
– จุดมุ่งหมายของการบวช
– จะเป็นพระกันให้ได้มากอย่างไร ?
– พระต้องปฏิบัติให้เป็นพระ
– พ่อแม่เกิดลูกมา เพื่อให้เป็นลูกของพระพุทธเจ้า
– ต้องมองสิ่งต่างๆ อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้ามอง
– เรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์
– ธรรมปาฏิหาริย์
– ธรรมะที่ลูกของพระพุทธเจ้าควรปฏิบัติ
– การทำให้ถูกพระพุทธหฤทัย
– จุดสำคัญที่สุดตั้งต้นที่เวทนา
– ทุกอย่างตั้งต้นจากเวทนา
– ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ เรื่องกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 352 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 915 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

ดาวน์โหลด PDF นวกานุสาสน์ เล่ม ๑ หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๓๙ พุทธทาสภิกขุ

ดาวน์โหลดเสียงท่านพุทธทาส ภิกขุ จากเว็บ http://www.manodham.com/Edhammakos%2039.%20Navakanusasana.htm

Posted on

อานาปานสติบรรยาย-อภิปราย-สัมมนา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๒๐ ค.

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
เรื่องของการปฏิบิตนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าการปฏิบัติในระบอบใหญ่ ซึ่งเรียกว่า อานาปานสติ
ลึกซึ้งตั้งแต่ต่ำที่สุดขึ้นไปถึงสูงที่สุด หรือว่าตั้งแต่ธรรมดาสามัญจนถึงชั้นพิเศษ
ดังนั้นจึงต้องทำไปในรูปแบบที่เรียกว่า อภิปราย สัมมนา และ สาธิต
อภิปราย คือซักไซ้ตามแต่ที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างไร
สำหรับสัมมนานั้น มีความหมายว่า เราจะช่าวยกันออกความคิดเห็น
ส่วนข้อที่เรียกว่าสาธิตนั้น คือจะต้องทำให้ดู จะต้องแสดงให้ดูด้วยวัตถุสิ่ง
ของ หรือโดยกรยาท่าทาง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 451 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1075 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

ดาวน์โหลด PDF อานาปานสติบรรยาย-อภิปราย-สัมมนา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๒๐ ค. พุทธทาสภิกขุ

เสียงท่านพุทธทาส ภิกขุ

Posted on

อตัมมยตาประยุกต์ หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๒ ข.

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
“อตัมยตา” เป็นคำที่ท่านพุทธทาสศึกษาในพระไตรปิฎกและนำมาเผยแพร่
เป็นคำบอกตัดขาดไม่เอาอีกแล้วกับกิเลสทำนองว่า “กูไม่เอากะมึงอีกแล้วโว้ย”
“อตัมมยตา” ถือว่าเป็นเพชรเม็ดสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ในพระไตรปิฎก
แต่ไม่มีใครนำมาสอน ท่านพุทธทาสจึงคิดค้นบทช่วยจำอตัมมยตาทำให้ง่ายขึ้น
ให้เหมาะกับบุคคล ทุกเพศ ทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ
อตัมมยตาประยุกต์ (เล่ม ๑๒ ข.) ตอบคำถามสำคัญ เช่น อตัมมยตาคืออะไร? สำคัญอย่างไร? และมีวิธีนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร? และมีบทช่วยจำทำให้ง่ายขึ้น เช่น “กูไม่เอากับมึงแล้วโว้ย!”

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 314 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 825 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

เสียงท่านพุทธทาส ภิกขุ

Posted on

ไกวัลยธรรม หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๒ ก.

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป

ไกวัลยธรรม คือสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง

       การบรรยายธรรมประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๑๖ จักบรรยายเรื่อง “ไกวัลยธรรม” จุดมุ่งหมาย ของการบรรยายธรรมในวันเสาร์ เพื่อต้องการให้พุทธบริษัท ได้รู้ ในเรื่องที่ควรรู้ เพื่อยกฐานะ ของพุทธบริษัท ให้สูงขึ้น ทั้งที่เป็น ส่วนของการปริยัติ และการปฏิบัติ

สิ่งที่เรียกว่า “ไกวัลยธรรม” หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง และอยู่หลังสิ่งทั้งปวง ได้แก่ ธรรมชาติที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลง

คำว่า “ไกวัลย์” เป็นภาษาสันสกฤต ตรงกับภาษาบาลีว่า “เกวะละ” แปลว่า “สิ้นเชิง” หมายถึง “นิพพาน”

คำว่า “เกวะละ” หรือ “เกวลัง” ยังแปลได้อีก หลายความหมาย แต่โดยใจความ ระบุถึง “นิพพาน” คือ
– ความเต็มไปหมด ไม่มีที่ว่าง
– ความโดดเดี่ยวที่สุด
– ความแบ่งแยกซอยละเอียดถี่ยิบ
– ความแข็งเป็นดุ้นเป็นก้อนเดียว
– ความไม่รู้จักพอ ไม่รู้จักเต็ม

ไกวัลย์มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง

     สิ่งที่เรียกว่า “ไกวัลย์” ไม่มีจุดเริ่มต้น และไม่มีความสิ้นสุด จึงอยู่ในฐานะที่เป็น สิ่งมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง และอยู่ภายหลังสิ่งทั้งปวง หมายความว่า สิ่งทั้งปวง มีความหมุนเวียน เปลี่ยนแปลง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป ท่ามกลาง อาณาจักรแห่งความไม่เปลี่ยนแปลงของ “ไกวัลย์” นั้น

มีประโยชน์อะไรหรือ ในการที่จะต้องรู้จัก “ไกวัลย์”

คำตอบ – เพราะ ไกวัลย์ เป็นสิ่งตรงข้ามกับ สังขารทั้งปวง ในเมื่อสังขารทั้งปวง เป็นที่ตั้ง ของความทุกข์ ครั้นนำความยึดมั่นในสังขารทั้งปวง ออกไปเสีย ก็จะพบความสุข ในที่เดียวกันอยู่ตรงนั้น ในทำนองเดียวกัน เอาความร้อนออก พบความเย็น เอาความไม่เที่ยงออก พบความเที่ยง ดังนี้เป็นต้น รวมความว่า เมื่อเอาสิ่งทั้งปวง ออกไปให้หมด ก็จะพบความว่าง คือ “ไกวัลยธรรม”
โดยที่แท้แล้ว ไกวัลยธรรม ก็คือสิ่งเดียวกันกับ สิ่งที่เรียกว่า อสังขตะ หรือ นิพพาน หรือ สุญญตา นั่นเอง ฉะนั้น การรู้เรื่องนี้ การปฏิบัติเรื่องนี้ การเข้าถึงเรื่องนี้ ย่อมทำให้ความเป็นพุทธบริษัท สมบูรณ์ขึ้น (๖)
คำว่า “พุทธะ” แปลว่า “ผู้ตื่น” หมายถึง การตื่นขึ้นใน “ไกวัลยธรรม” อันเป็นการเข้ารวม เป็นอันเดียวกับกาลเวลา อย่างเต็มพื้นที่ เพราะ “ไกวัลย์” เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลา และมีอยู่ตลอดพื้นที่ “สิ่งทั้งปวง” ที่ปรากฏขึ้นในไกวัลย์ เป็นเพียงสัตว์น้ำ ที่โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำ แห่งมหาสมุทร แล้วก็จมหายไป หมายความว่า สิ่งใดที่เกิดมาทีหลัง ในไกวัลย์ ย่อมดับหายไป ในไกวัลย์ แต่ไกวัลย์ก็ยังมีสภาพ เป็นอย่างเดิม ทั้งก่อน และ หลังสิ่งทั้งปวง ไม่เปลี่ยนแปลง อันความไม่เปลี่ยนแปลงนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคน กำลังแสวงหา อยู่แล้วมิใช่หรือ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 512 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 875 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

ดาวน์โหลด PDF ไกวัลยธรรม หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๒ ก. พุทธทาสภิกขุ-01

เสียงท่านพุทธทาส ภิกขุ

Posted on

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๒

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นการรวบรวมเรื่องอริยสัจที่ตรัสเอง ไว้อย่างครบถ้วนที่สุด
เพียงพอที่จะศึกษาเรื่องอริยสัจอย่างชัดแจ้ง ให้สมกับข้อที่ว่า
อริยสัจเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็นที่รวบรวมแห่งพระ
พุทธ-วจนะทั้งปวง ซึ่งพระพุทธองค์ทรงประสงค์ให้ช่วยกันเผย
แผ่ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์

มีตัวอย่างหลักธรรมล้ำลึก ๑๐๐ ข้อ,
มีวิธีใช้ให้เป็นประโยชน์ ๑๑๔ วิธี,
มีปทานุกรมคำสำคัญ ๖,๓๔๗ คำ,
และลำดับหมวดธรรม ๖๙๘ หมวด
อยู่ท้ายเล่ม

ดาวน์โหลด PDF อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๒

เสียงท่านพุทธทาส ภิกขุ
ธรรมโฆษณ์เล่มที่ ๒. เรื่องอริยสัจจากพระโอษฐ์ โดย ท่านพุทธทาส ภิกขุ สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธาน

เสียงอ่านหนังสือธรรมโฆษณ์