Posted on

ศิลปะแห่งการครองชีวิต หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๘.ฎ พุทธทาสภิกขุ

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
– ปรมัตถศิลปแห่งการครองชีวิตตามทัศนะของชาวพุทธ
– ชีวิตในฐานะเป็นวัตถุแห่งศิลปะ
– ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา
– ศิลปะสำหรับการมีชีิวิตอยู่ในโลก
– อัฏฐังคิกมรรค ยอดศิลปะแห่งการครองชีวิต
– ศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณี
– ศิลปะแห่งการดูด้วยยถาภูตสัมมัปปัญญา
– ศิลปะแห่งการมีพระพุทธเจ้าอยู่กับเนื้อกับตัว
– ศิลปะแห่งการอยู่กับนิพพานในชีวิตประจำวัน
– ศิลปะแห่งอยู่เหนือกรรมและการสิ้นกรรม
– ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่าง
– ศิลปะแห่งการใช้เคล็ดจากหัวใจของพระธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 428 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1235 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

เสียงเทศนาท่านพุทธทาส ภิกขุ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of