Posted on

อิทัปปัจจยตา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๒

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
อิทัปปัจจยตาเป็นหลักธรรมที่พุทธทาสภิกขุให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในบั้นปลายท่านจะเทศนาเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ในการสนทนาธรรมกับปัญญาชนทั้งไทยเเละเทศหรือนักบวชในศาสนาอื่น พุทธทาสภิกขุปรารถนาให้นักคิดนักเขียนหรือนักวิชาการ
เรียนรู้หลักอิทัปปัจจยตา และท่านก็ใช้หลักอิทัปปัจจยตาเป็นธรรมหรือสื่อในการสมานความคิดเข้ากับหลักธรรมของศาสนาอื่นๆ

สารบัญ
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น พุทธวัจนะที่ถูกมองข้าม
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น วิชา หรือศาสตร์ทั้งปวงของโลก
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น “ตัวเรา” ในทุกความหาย ทุกอิริยาบภ
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น “พระเป็นเจ้า”
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น วิวัฒนาการทุกแขนง แห่งชีวิต
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น ธรรม หรือสิ่งทั้งปวง แห่งชีวิต
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น พระรัตนไตร และไตรสิกขา
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น สิ่งต่อรองเพื่อทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น สิ่งที่ฆราวาสต้องเรียนรู้ และปฏิบัติ
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น กฏที่เหนือกฏทั้งหลาย
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น กฏแห่งกรรม, กรรม, และกัมมักขัย
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น กฏแห่งกรรม, กรรม, และกัมมักขัย (ต่อ)
– อิทัปปัจจยตา ในฐานะเป็น ปฏิจจสมุปบาท ต่างๆ
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านพุทธทาสภิกขุ มีนามเดิมว่า เงื่อม นามสกุล พานิช เป็นบุตร นายเซี้ยง และ นางเคลื่อน พานิช
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2449 ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ เป็นหนังสือชุดที่แปลมาจากพระไตรปิฎกมาเรียบเรียงขยายความ
ในสำนวนของพระธรรมโกศาจารย์ (หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ) โดยเนื้อหาที่นำมาแปลแล้วได้จัดพิมพ์
เผยแพร่ มีจำนวน ๗๙ เล่ม ๗๘ เรื่อง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : x (ปกแข็ง) 528 หน้า
ขนาด (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1,245 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
จัดพิมพ์ : ธรรมทานมูลนิธิ หน้าสวนโมกข์
พิมพ์ที่ : ธรรมสภา

หนังสือดี 1 ใน 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน

ดาวน์โหลด PDF อิทัปปัจจยตา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๑๒ ท่านพุทธทาส ภิกขุ

วิสาขบูชาเทศนา สวนโมกขพลาราม
26 พฤษภาคม 2526

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of