Posted on

อาสาฬหบูชาเทศนา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๒๔

ผู้เขียน พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

เนื้อหาโดยสังเขป
– โลกเราจะได้อะไรในวันอาสาฬหบูชา
– พระรัตนตรัยนั่นแหละคือตัวพุทธศาสนา
– หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตา
– สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
– การเกิดขึ้นของอุปาทานคือการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์
– การดับลงของอุปาทานคือการดับลงแห่งความทุกข์
– คำปราศรัยก่อนตักบาตร
– แห่งพระธรรม ความถูกต้อง ทางสายกลาง
– ลักษณะและวิธีปฏิบัติธรรมชีวี
– ประโยชน์ อานิสงค์ของธรรมชีวี
– นิพพานเกี่ยวกับความตายหรือไม่
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : – (ปกแข็ง) 523 หน้า
ขนาด : (w x h) : 190 x 265 mm.
น้ำหนัก : 1245 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษธรรมดา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์ : –

ดาวน์โหลด PDF อาสาฬหบูชาเทศนา หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ เลขประจำเล่มที่ ๒๔ พุทธทาสภิกขุ

เสียงเทศนาท่านพุทธทาส ภิกขุ