Posted on

พระไตรปิฎก และอรรถกถา (ส. ธรรมภักดี)

พระไตรปิฎก และอรรถกถา (ส. ธรรมภักดี)
มีทั้งภาษาบาลี และภาษาไทยแปล อักษรไทย ประเทศไทย ฉบับแปล นิกายเถรวาท
เจ้าของ/ผู้จัดทำ สำนักงาน ลูก ส. ธรรมภักดี
ผู้จัดพิมพ์ ลูก ส. ธรรมภักดี พ.ศ. ๒๕๒๘
จำนวน ๑๐๐ เล่ม
ราคา 15,000 บาท

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of