Posted on

พระไตรปิฎกฉบับประชาชนว่าด้วยพระพระสูตร

พระไตรปิฎกฉบับประชาชนว่าด้วยพระพระสูตร
ภาษาไทย อักษรไทย ประเทศไทย ฉบับแปล นิกายเถรวาท
จำนวน ๑ เล่ม
เจ้าของ/ผู้จัดทำ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ผู้จัดพิมพ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นธรรมทาน

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of