Posted on

พระไตรปิฎกสำหรับผู้บวชใหม่ และชาวพุทธทั่วไป

พระไตรปิฎกสำหรับผู้บวชใหม่ และชาวพุทธทั่วไป
ภาษาไทย อักษรไทย ประเทศไทย ฉบับแปล นิกายเถรวาท
พระไตรปิฎกสำหรับผู้บวชใหม่ และชาวพุทธทั่วไป เป็นงานถอดความและเลือกสรรเนื้อหาจากพระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา ๑๘ เล่ม
เจ้าของ/ผู้จัดทำ กลุ่มศรัทธาปางปฐม
ผู้จัดพิมพ์ กลุ่มศรัทธาปางปฐม
จำนวน ๑ เล่ม
ติดต่อ ๐๘๑-๑๖๒๗-๙๔๐๙

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of